14' KIA EXHIBITION (Seoul), 젊은 건축가전

photo l Na Seunghyun
exhibition period l 2014.12.16-18